Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, to jedno z najważniejszych zadań każdego pracodawcy, które bez wyjątku należy spełniać. Nad prawidłowością wprowadzania norm i zasad powinien czuwać tzw.

rzeczoznawca ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osoba ta jest również odpowiedzialna za przeprowadzanie szkoleń, ocenę ryzyka zawodowego oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej w firmie w zakresie BHP. Zakres obowiązków dotyczy również opiniowania projektów pod względem zgodności z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogami ergonomii oraz z Polskimi Normami.

Dotyczy to przede wszystkim budownictwa powszechnego, przemysłowego, spożywczego oraz specjalistycznego. Rzeczoznawca do spraw BHP jest upoważniony nie tylko do weryfikacji i opiniowania projektów, posiada również uprawnienia do tworzenia w/w projektów uwzględniających wszystkie normy.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa jest zobowiązany do udziału w szkoleniach oraz systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji i zaznajamiania się z nowymi obowiązującymi przepisami.  .

www.alarmtec.com.pl